02,3
.: SPOLUPRÁCA
 
2015

Dotácia na podporu mikroregiónu

Verejno-súkromné partnerstvo MAS - Dvory a okolie sa i v roku 2015 úspešne uchádzalo o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na obnovu obcí.

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpísala zmluvy s týmito subjektmi:

Obec Branovo – Vitajte v Branove!
Obec Bruty – Rekonštrukcia modernizácia obecnej budovy
Obec Dubník – Modernizácia autobusovej zastávky II.
Občianske združenia Jasová – Vytvorenie oddychovej zóny
Obec Nová Vieska – Stop čiernym skládkam
Obec Pribeta – Skultúrnime okolie kultúrneho domu
Obec Rúbaň – Pestrý kultúrno-spoločenský život obce Rúbaň
Obec Strekov – Výstavba autobusových zastávok v obci Strekov
Obec Svodín - Zvýšenie bezpečnosti a komfortu parkovania v areáli školy
Obec Šarkan – Osadenie informačných tabúľ

 
Dotácia z Programu obnovy dediny
 
Dvory a okolie - združenie obcí získalo dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku vo výške 6.195,- eur. V rámci projektu s názvom Mikroregión Dvory a okolie zostavíme a vydáme brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré zviditeľnia prírodné a kultúrne bohatstvo na našom území. Do príprav publikácií budú aktívne zapojení dobrovoľníci. Projekt uzavrie výstava prác detí a mládeže, v rámci ktorej výtvarne spracujú, ako vidia svoju obec, svoj mikroregión, čo sa im na ňom páči či nepáči. Pokrstenie publikácií sa uskutoční na zasadnutí Predsedníctva Združenia spojeného s výstavou s názvom "Mikroregión očami detí a mládeže" so zapojením žiakov materských a základných škôl z územia mikroregiónu.
 
Dotácia z NSK podporí rozvoj v našom mikroregióne
 
Miestna akčná skupina MAS - Dvory a okolie sa opäť úspešne uchádzala o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci finančného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na obnovu obcí. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk.

2014

Program odpadového hospodárstva (POH) Mikroregiónu Dvory a okolie

Členské obce Združenia využili možnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva (POH) vo vzájomnej spolupráci, čím si výrazne uľahčili túto povinnosť z hľadiska časovej a finančnej náročnosti. Dokument, ktorý na základe Zmluvy o dielo vypracovala RRA Južný región, bol 20.3.2014 schválený Okresným úradom Nitra.

Seminár k elektronickým schránkam

Dvory a okolie – združenie obcí v roku 2014 zorganizovalo v spolupráci s Obcou Semerovo a firmou eGov Systems s.r.o. seminár k elektronickým schránkam. Záujem oň prejavili nielen zástupcovia členských obcí, ale i pracovníci obecných úradov mimo územia mikroregiónu. Okrem el. schránok povinných osôb a elektronických občianskych preukazov bol seminár zameraný aj na praktickú ukážku fungovania elektronických schránok.

NSK opäť podporí rozvoj mikroregiónu Dvory a okolie

Občianske združenie MAS – Dvory a okolie pôsobiace ako verejno-súkromné partnerstvo získalo na tento rok dotáciu na implementáciu svojej Integrovanej stratégie rozvoja územia. NSK tak v roku 2014 podporilo rozvoj mikroregiónu sumou 17 575,00 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk

2013

Dotácia pre MAS – Dvory a okolie v rámci prístupu LEADER

Miestna akčná skupina – Dvory a okolie sa úspešne uchádzala o dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

    V rámci opatrení prístupu LEADER zameraných na obnovu obcí, rozvoj vidieckej spoločnosti a podporu tradícií, získala dotáciu vo výške 17.240 eur.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk

2012 – 2013

Príprava na prístup LEADER

Založenie Miestnej akčnej skupiny – Dvory a okolie

Schválenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie

Dvory a okolie – združenie obcí sa rozhodlo zapojiť do mikroregionálnej spolupráce aj podnikateľov a zástupcov občianskeho sektoru. Cieľom novovzniknutého verejno-súkromného partnerstva je uchádzať sa o dotáciu v rámci prístupu LEADER, a takouto formou prispieť k obnove obcí a rozvoju vidieckej spoločnosti.

Návrh na registráciu občianskeho združenia Miestna akčná skupina – Dvory a okolie, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu životného štandardu našich obyvateľov, podal predseda združenia a zároveň starosta obce Svodín, JUDr Attila Szász spolu s ďalšími členmi prípravného výboru ešte v lete roku 2012. Snahou MAS – Dvory a okolie je nadviazať na príklady vzájomne prospešnej spolupráce z minulosti a využiť ich ako základný stavebný prvok pri vytváraní jeho dnešnej podoby a naštartovaní ďalších možností rozvoja, ktoré ponúka prístup LEADER.

Za predsedu MAS – Dvory a okolie bol zvolený starosta obce Bešeňov, Ing. Gabriel Timoranský.

Zástupcovia troch hlavných sektorov sa viackrát stretli a spoločne hľadali cestu, ktorou by sa mal mikroregión uberať. Výsledkom spoločnej snahy bolo vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) MAS – Dvory a okolie.

Dokument odzrkadľuje náš východiskový stav, problémy, ktorým čelíme, riešenia, ktoré navrhujeme a cestu, ktorou by sme sa chceli naďalej uberať. Je dôležitým nástrojom pre realizáciu našich projektových zámerov. Hlavným cieľom stratégie je zlepšenie kvality života obyvateľov mikroregiónu využitím miestneho, ľudského, prírodného a kultúrneho potenciálu. K tvorbe stratégie sa uskutočnili dotazníkové prieskumy, ako i obecné a regionálne stretnutia. Po prerokovaní a schválení v jednotlivých obecných zastupiteľstvách ISRÚ prešla schvaľovacím procesom i v Zastupiteľstve NSK.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk

2012

Združenie si pripomenulo 10. výročie svojho založenia 

22. marca 2013 sa v Bíni uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia Dvory a okolie – združenia obcí, v rámci ktorého si prítomní pripomenuli 10. výročie založenia mikroregiónu.

V  slávnostnom príhovore sa predseda združenia a zároveň starosta obce Svodín JUDr. Attila Szász poďakoval všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch zaslúžili o rozvoj mikroregiónu a aktívne napomáhali pri riešení jeho pálčivých problémov. Zároveň v krátkosti pripomenul najdôležitejšie medzníky z doterajšej činnosti združenia.

    Po zasadnutí valného zhromaždenia nasledoval kultúrny program pripravený miestnymi obyvateľmi. Samozrejme, nemohla chýbať ani narodeninová torta, ktorú slávnostne rozkrojil predseda združenia.

Fotodokumentáciu nájdete v úvodnom menu, v sekcii Fotogaléria. 

Spoločný dovoz potravinovej pomoci

Obce využili svoju spoluprácu pri dovoze potravinovej pomoci pre sociálne odkázaných obyvateľov. Piatimi kamiónmi dali doviezť vyše 50 ton múky a rovnaké množstvo cestovín.

Združenie zabezpečilo spoločný dovoz múky a cestovín pre 2515 žiadateľov z 13 obcí. Prídelu múky a cestovín sa tak dočkali všetci oprávnení žiadatelia z územia mikroregiónu.

    Združenie nezabezpečovalo jeden centrálny sklad, ale potraviny boli v jednotlivých obciach zložené postupne. Starostovia sa navzájom informovali o tom, v ktorej obci sa skladá a kde sa môžu následne pripraviť. Išlo o výbornú spoluprácu ľudí, ktorí – ako to dokazuje aj úspešný priebeh dovozu, tvoria vďaka aktivitám združenia zohratý tím.

    Zo strany sekretariátu bolo zabezpečené manažovanie priebehu celého dovozu. 

Fotodokumentáciu nájdete v úvodnom menu, v sekcii Fotogaléria.

Mikroregionálny festival Kde kultúra spája národy II.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – z programu Kultúra národnostných menšín 2012.

Zámerom projektu bolo predstaviť pestrú paletu kultúry mikroregiónu, obohatenú o vystúpenia účinkujúcich z Maďarska. V programe totiž vystúpili také folklórne skupiny, súbory, ktoré prezentovali spoločné prvky našej kultúry, piesne a tance charakteristické pre svoje územie. Svojimi produkciami sa snažili posilniť svoju spolupatričnosť.

V rámci podujatia sa upevnili aj medzinárodné vzťahy mikroregiónu Dvory a okolie s partnermi z Maďarska z Viacúčelového mikroregionálneho združenia Stred krajiny (Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás).

Mikroregionálny festival s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil 10. novembra v strekovskom Obecnom dome.

Fotodokumentáciu z aktivít projektu nájdete v úvodnom menu, v sekcii Fotogaléria.

2010

Projekt s názvom Zabezpečenie osvety a prevýchova obyvateľstva – kompostovaniesme pripravili z dôvodu riešenia dlhodobej problematiky odpadového hospodárstva v obciach, t.j. mali sme v záujme vykonať kroky k eliminovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie, v ktorom žijeme.

Žiadosť o dotáciu sme podali v Programe obnovy dediny na rok 2010, ktorú nám aj schválili vo výške 3 500,- EUR. Hlavné aktivity, ktoré sme zrealizovali v septembri 2010, boli uskutočnenie prednášok v oblasti odpadového hospodárstva, a to „Ako zriadiť zberný dvor“, „Ako zriadiť kompostovisko“ a „Informačná kampaň“. Prezentácia neprebehla len klasicky s teoretickými výkladmi, ale veľmi aktívne sa zapájali prítomní účastníci do diskusie. Mali v záujme získať informácie o konkrétnych možnostiach a riešeniach problémov na ich lokálnej úrovni a zároveň si žiadali poradiť v predmetných oblastiach. P. Branislav Moňok, zastupujúci Priateľov Zeme – SPZ vyšiel v ústrety a zodpovedal na všetky odznené otázky. Dopĺňal prezentáciu príkladmi z praxe a poskytol odbornú pomoc.

Ďalšou aktivitou a cieľom projektu bolo spracovanie brožúry o domácom kompostovaní. Pomoc a spoluprácu sme i v tomto prípade dostali od zástupcov Priateľov Zeme, ktorí po odbornej stránke upravili a upresnili pripravený obsah a náležitosti pripravovanej brožúry. Brožúra je vo farebnom prevedení, má 12 strán plus obal. Obsah zahŕňa základné informácie o procese domáceho kompostovania, stránke určené pre deti s predmetom kompostovania, kontakty na existujúce zberné dvory a kompostoviská, kontakty na ďalších odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva. Rozdaním brožúr sme sprístupnili informácie o kompostovaní a riešení biologického odpadu pre 10 000 domácností, resp. pre vyše 29 000 obyvateľov nášho mikroregiónu.

(Fotodokumentáciu z aktivít projektu nájdete na www.dvoryokolie.dvory.sk vpravo v menu pod „Fotogalériou” v súbore s názvom Zabezpečenie osvety a prevýchova obyvateľstva - kompostovanie)
„Projekt bol podporený z Programu obnovy dediny 2010“
 

Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Názory v ňom vyjadrené sú výlučne názormi Dvory a okolie – združenie obcí a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie. 

2004
Využitím  možností poskytovaných EÚ, t.j. podávaním žiadostí a projektov získať finančné prostriedky z EÚ fondov, Dvory a okolie – združenie obcí v júly roku 2004 začalo s implementáciou projektu v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja.

Uvádzaný projekt  s názvom Rozvíjanie spolupráce a vytváranie regionálnych partnerstiev v rámci Dvory a okolie – združenie obcí. Založenie miestnej rozvojovej kancelárie – Dvory a okolie so sieťou „Kútikov RR“ v jednotlivých obciach Združenia,  umožnilo združeniu zabezpečiť vlastný rozvoj, resp. rozvoj mikroregiónu a tým vytvoriť príležitosti pre spolupráce medzi obcami navzájom a širokým okolím. Projekt bol zameraný na vytvorenie Miestnej rozvojovej kancelárie v Dvoroch nad Žitavou so sieťou “Kútikov regionálneho rozvoja” v jednotlivých obciach – u členov združenia. Okrem iného obsahovalo aktivity orientované na školenie predstaviteľov samospráv, záujmových združení, spolkov a podnikateľských subjektov v mikroregóne. Dvory a okolie – združenie obcí spolupracovalo s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Komárne, partnerom na projekte. V rámci grantu Dvory a okolie – združenie obcí prejavilo  záujem podporiť a iniciovať založenie miestneho združenia podnikateľov ako aj vytvorenia záujmového združenia pre civilné organizácie so zvláštnym zreteľom pre marginálne skupiny.

Projekt bol úspešne zrealizovaný a ukončený.

2005
Združenie vo februári 2005 v spolupráci s Dorog Térségi Társulás (DTT - Združením obcí Dorog) podalo projekt s názvom Cezhraničná spolupráca DTT a Dvory a okolie v oblasti investičnej databázy a promócie, resp. uvedenia – štúdium uskutočniteľnosti zameraného na oblasť investičnej databázy a promócie, resp. uvedenia. Ide o analýzu informačných potrieb podnikateľskej a verejnej sféry v oblasti investovania, definovanie spoločnej kompatibilnej databázy s potrebným formátom a obsahom pre investorov, docielenie najdôležitejších informácií. Hlavné aktivity vyúsťujú do štúdia uskutočniteľnosti, vydaní publikácií a vytvorenie interaktívneho investičného portálu. Projekt bol schválený a je v procese realizácie. 

2006
„Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.“

Začiatkom októbra 2006 sa začala implementácia projektu s názvom Informačno-komunikačná infraštruktúra v rámci Dvory a okolie – združenie obcí. Žiadateľom tohto projektu bolo Dvory a okolie – združenie obcí (združenie). Spoločný záujem prejavilo 7 členov združenia, a to obce Bešeňov, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska,  Pribeta, Rúbaň.

Základným cieľom bolo vybudovať informačno-komunikačnú sieť, resp. infraštruktúru (IKT) zabezpečiť prepojiteľnosť, nepretržitý a bezpečný prístup k službám verejnej správy, odstrániť problematiku dostupnosti informácií a uľahčiť komunikáciu medzi samosprávami, podnikateľmi, obyvateľstvom.

Projekt sa zrealizoval koncom marca 2007. V súčasnosti sa pripájajú na vybudovanú IKT i ďalšie subjekty z verejnej správy, podnikateľskej sféry a obyvateľstvo.

Dvory a okolie vyvíja cezhraničnú spoluprácu s „Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás“ (Viacúčelové mikroregionálne združenie – Stred krajiny, Maďarsko) a partnerskú dohodu má aj s  „Dorog Többcélú Kistérségi Társulás“ (DTKT, Maďarsko, Združenie obcí Dorog). Priebežne sa uskutočňujú  konzultácie ohľadom vyvíjania spolupráce ako aj možnosti podávania spoločných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Dvory a okolie – združenie obcí je členom Regionálnej rozvojovej agentúry – Južný región.

Spoločné aktivity uskutočňuje aj s Vyšším územným celkom Nitrianskeho kraja.

V roku 2005 Združenie nadviazalo spoluprácu aj s mestom Örkény, kedy sa Združenie ako podporný partner zúčastnilo na spoločnom projekte s názvom „Uskutočnenie a vypracovanie interregionálnej koncepcie na organizovanie vzorovej práce na diaľku“.

 
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Činnosť

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.