.:
DVORY NAD ŽITAVOU

Obec Dvory nad Žitavou leží v severovýchodnom cípe  Podunajskej nížine na ľavom brehu rieky Žitavy, 8 km od okresného mesta – Nových Zámkov. Celková výmera obce je 6 385 ha. Po celom obvode zastavaného územia obce sa nachádza pôdny fond. Na južnej strane sa dotýka obce železničná trať Nové Zámky – Štúrovo. V súčasnosti tu žije 5136 obyvateľov. Poľnohospodárska pôda je vysokej kvality a predstavuje 87,58 % z celkovej výmery.

Dvory nad Žitavou sú jednou z najstarších a najväčších obcí Novozámockého okresu. Prvá písomná zmienka o Dvoroch nad Žitavou je z roku 1075. V písomnom zázname je uvedený latinský názov obce „Villa Hudvordiensium superaquam Sitoua“, preložené do slovenského jazyka „Osada Dvorníkov nad riekou Žitavou“. Veľkým dňom Dvorov bol 29. marec 1429, keď kráľ Žigmund Luxemburský povýšil obec na trhové mestečko s názvom Possessio mercatile Nagy Udvard.


.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Z pamiatok, ktoré sa nachádzajú priamo v obci, je najdôležitejší rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha biskupa. Je to baroková stavba z 2. pol. 18. stor.

Veľkým sviatkom Dvorov bolo vysvätenie známej kalvárie, ktorej stavbu inicioval farár Adolf Majthényi.

Kalvínsky kostol bol postavený r. 1180.

Naproti rímskokatolíckeho kostola sa nachádza katolícka fara postavená r. 1761 a opravená r. 1916. Je dnes najstaršou budovou v obci.

Neďaleko fary sa aj dnes nachádza kúria rodiny Bonczovcov. Táto zemianska rodina dostala už v r. 1686 od kráľa Leopolda I. erbovú zemiansku listinu. Pravdepodobne od tých čias tu stávala ich kúria, ktorá bola r. 1781 obnovená. Budova bola v 1. pol. 19. stor. klasicisticky prestavaná a dnes sa v jej priestoroch poskytujú služby pre občanov obce.

Neďaleko tejto kúrie stávala kúria rodiny Jankovichovcov, starej chorvátskej rodiny, ktorá získala zemiansku listinu od kráľa Leopolda I. r 1686.

V miestnej vinici sa nachádza aj malá jednoduchá kaplnka sv. Urbana z r. 1760. Ďalšia prícestná kaplnka je neogotická z r. 1860. Z r. 1895 pochádza kaplnka na cintoríne Anjela strážneho.

V obci sa nachádza viacero sôch. Najdôležitejšie je súsošie najsvätejšej Trojice z konca 18. stor. Pri kostole sa nachádza aj kríž s plastikou Ukrižovaného z 1. pol. 19. stor.. Tu stojí aj kamenná prícestná socha sv. Floriána z r. 1856, ktorej autorom je ľudový umelec. Na rovnomennom námestí stojí kamenná socha sv. Vendelína zo zač. 19. stor. osadená na vysokom podstavci. Viacero sôch zdobí aj cintoríny. Na cintoríne Anjela strážneho je to socha Anjela strážneho z r. 1850. Pozoruhodné sú tu drevené náhrobné kríže z 19. stor.  Na cintoríne sv. Anny je umiestnená na vysokom podstavci plastika Ukrižovaného z r. 1830. Pozoruhodné sú kamenné náhrobky s krížami z konca 19. a zo zač. 20. stor. Z novodobých pamätníkov najkrajším je monumentálny pomník padlým hrdinom, ktorého autorom je komárňanský sochár Július Berecz. Pomník bol odhalený r. 1935 a nachádza sa v blízkosti kostola. Po reštaurácii a doplnení mien obetí II. svetovej vojny bol opäť odhalený 22. augusta 1993.

 
.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Dvory nad Žitavou

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa 
 
.