.: P
RIBETA

Pribeta sa nachádza na východnom okraji Podunajskej roviny na priestranstve uzavretom riekami Dunaj a Váh a železničnou traťou spájajúcou Bratislavu a Štúrovo, asi na vzdialenosť 30 km na sever od Dunaja.  Samotná obec sa rozprestiera na rozlohe 237 ha, rozloha intravilánu je 4041 ha.

Pribeta je dávna usadlosť, ktorá bola statkom ostrihomského biskupstva až do konečného oslobodenia poddaných. S názvom usadlosti v tvare „PERBETHE“ sa v dokumentoch prvýkrát stretneme v roku 1312. Počas tureckých vojen častokrát sa vyludnil, naposledy v roku 1683, kedy spod Viedne utekajúci Turci vypálili všetky dediny, ktorými prešli. Po uzavretí satmárskej mierovej dohody obyvatelia, ktorí sa vracali začiatkom roka 1710, vybudovali novú dedinu, asi 3 km na juh od pôvodnej usadlosti. Pamiatku niekdajšieho hradu, ktorý bol zrúcaný počas tureckých vojen zachováva usadlosť s názvom „MIHÁLYVÁR“. V lese popri dedine, pri chalupe pustovníka v roku 1762 obyvatelia postavili kaplnku zasvätenú Panne Márii. Obraz Márie s Ježišom ako dieťaťom - ktorý daroval kapitán György Ordódy, zemepán z  Bohatej - sa teraz nachádza v katolíckom kostole. Katolícky kostol bol postavený v roku 1766, potom keď kostol, ktorý bol vybudovaný v roku 1733 zničilo zemetrasenie v roku 1763. Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1785, po schválení nariadenia o znášanlivosti. Areál okolo kaplnky a samotná kaplnka, nachádzajúca sa v krásnom prostredí je vyhlásená za chránenú pamiatku, ako aj katolícky kostol. V obci sú tri cintoríny podľa vierovyznania obyvateľstva – katolícky, reformátsky a evanjelický.

V roku 1552 mala obec 10 domov, v roku 1715  36 domácností, v roku 1787  204 domov a 1897 obyvateľov, v roku 1828  309 domov a 2291 obyvateľov.

Cez celý stredovek obec patrila do  ostrihomského arcibiskupstva. Je nesporné, že už v tom čase jestvovala samostatná obecná správa a obec mala vlastný obecný symbol.

V priebehu 19. stročia Pribeta sa postupne dostala medzi najvýznamnejšie dediny Komárňanskej župy. Má tu sídlo pošta, poštová sporiteľňa, ďalekopisná stanica, zriadia vlastnú  železničnú stanicu, a stane sa sídlom okresu Dvory nad Žitavou, čoho dôsledkom je, že dlhú dobu sídlom okresného kráľovského súdu bola Pribeta.

Začiatkom 20. storočia sa založia rôzne remeselnícke združenia a dobroboľné požiarne združenie. Postaví sa nová katolícka aj reformátska škola a nová škôlka. Za prvej svetovej vojny padlo 115 osôb, za druhej svetovej vojny 217 osôb. Pre občanov Pribety druhá svetová vojna sa skončila dňom 29. marca 1945.

Najväčší rozmach v živote obce nastal po 70 - tich rokoch. Vytvorili sa podmienky na individuálnu bytovú výstavbu, budovali sa cesty a komunikácie a rôzne verejné inštitúcie. V obci sa nachádza základná škola s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským, takisto materská škola s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským, zdravotné stredisko, nákupné stredisko, početné množstvo menších predajní súkromných podnikateľov, kultúrny dom, športová hala s možnosťou ubytovania 40 osôb a s veľkou sálou na usporadúvanie rôznych športových aj kultúrnych podujatí, športový štadión s 2 ihriskami. V celej obci bol vybudovaný plynovod. V roku 1992 bola postavená nová súkromná benzínová čerpacia stanica s denným barom.

Podľa údajov sčítania ľudu z roku 1991 obec mala 3293 obyvateľov. Je zaujímavé porovnať s výsledkami sčítania ľudu z roku 1980, kedy obec mala 3719 obyvateľov. Podľa. posledného sčítania obyvateľov obec má 3137 obyvateľov a 1200 domov. Národnostné rozloženie obyvateľstva: 78,4% maďarov, 20,2% slovákov a 1,4% inej národnosti.

Najviac  pracovných príležitostí znamená Poľnohospodárske družstvo Pribeta, ktorému i napriek neblahej situácii v poľnohospodárstve sa celkom dobre darí. Orientuje sa hlavne pestovaniu hrozna, na rastlinnú a živočíšnu výrobu.

V obci je vybudovaná ČOV. Na väčšie investície finančné prostriedky rozpočtu nestačia. Teraz sa nám podarilo vybudovať  vodovodnú sieť približne na polovici územia obce, druhá časť vodovodu bude vybudovaná v blízkej budúcnosti. Plynofikácia je dokončená v celej obci. 

V obci je cca 60 podnikateľov, ktorí tiež znamenajú určité množstvo pracovných príležitostí. Medzi najúspešnejších patria:

Súkromná benzínová čerpacia stanica SAS Sukola s denným barom pre 75 osôb, kde je zabezpečené príjemné posedenie  s ponukou širokej škály jedál a nápojov - na hlavnej trase Štúrovo - Nové Zámky.
Drevovýroba Tóth – spracovanie dreva
Propart, s.r.o., vlastník Varga Tibor a manž.– predaj rôznych súčiastok
Elastoprint, Obalová technika, Nagy Ladislav – výroba obalov
Užák František – oprava áut

 
Pneu Comp, s.r.o. – protektovanie a oprava pneumatík

Okrem  nich je okolo 20 samostatne hospodáriach roľníkov.

Na kultúrne vyžitie sa v obci nachádza kultúrny dom a čiastočne športová hala, ktorá ale zväčša slúži na usporiadanie rôznych športových podujatí a na športové vyžitie občanov obce aj z blízkho okolia. Je tu možnosť ubytovať 40 osôb. Obec má pekné športové ihrisko so sociálnou budovou. 

.: KULTÚRNE PAMIATKY (a zaujímavosti)

Súčasný rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice dal r. 1733 v barokovom slohu postaviť arcibiskup knieža Imre Eszterházy. V r. 1763 objekt zničilo zemetrasenie, zrútila sa veža. V čase prezidentúry kráľovskej komory Antala Grassalkovicha bol kostol obnovený, rozšírený. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, do štítového priečelia vstavanou vežou, dvoma pristavanými sakristiami a chodbou pri vonkajšej stene ku kazateľnici. Na klenbe je baroková iluzívna maľba so scénou adorácie Madony sv. Imrichom, dokončená po r. 1774. Fresky a maľba boli r. 1998 obnovené a premaľované. Hlavný oltár je z r. 1931, prvé dva bočné oltáre majú nad menzou rokokovo rámované závesné obrazy sv. Anny a sv. Jozefa z obdobia okolo r. 1740. Klasicistická krstiteľnica z červeného mramoru je datovaná rokom 1777. Na arkádovom chóre je osadený organ s peknou píšťaľovou skriňou, ktorý r. 1901 vyrobili súrodenci Riegrovci. R. 1870 boli vo veži kostola zavesené 4 zvony. Kryptu pod kostolom neskôr zamurovali.

Kalvínsky kostol bol postavený v rokoch 1784 – 1786. Pri kostole je postavená zvonica s troma zvonmi. V kostole sú tri drevené protestantské empory. Na stene kostola je osadená pamätná tabuľa 400 ročného výročia reformácie cirkvi. Stôl z červeného mramoru bol vyrobený k 100. výročiu založenia kalvínskeho cirkevného zboru.

Evanjelický kostol bol tunajším zborom postavený r. 1972. Je to moderná stavba so strešnou drevenou vežičkou Vo vežičke sú zavesené dva zvony.  Na oltári je obraz Hriešnice.

Zaujímavou pamiatkou je komplex kalvárie južne za obcou. Na tomto mieste stála pustovňa. R. 1762 bola pri pustovni z ušetrených Sebőkových drobných, zo základiny založenej pribetskými obyvateľmi postavená kaplnka zasvätená Panne Márii. Zemetrasenie r. 1763 kaplnku nepoškodilo, čo sa všeobecne považovalo za zázrak. Na pamiatku tohoto György Ordódy, bohatský zemepán a komárňanský hradný kapitán ešte v tom roku daroval kaplnke obraz Madony (Panny Márie s dieťaťom) v barokovom ráme a na maľbe pripevnenými striebornými a zlatými korunkami a hviezdičkami. Polpostava Madony s oblečeným dieťaťom je obklopená oblakmi a hlavičkami anjelov. R. 1909 bola kaplnka upravovaná. Oltár je novší, svätenička je z červeného mramoru. K zariadeniu kaplnky patril aj barokový krucifix z r. 1730 a voľné závesné obrazy Poslednej večere a Ukrižovania z r. 1857. V polkruhu okolo kaplnky v r. 1925 bolo postavené 14 kaplniek zastavení Krížovej cesty. Púte sa tu konajú 12. septembra na deň Mena Panny Márie.

 Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok a pamätníkov. Mariánsky stĺp v záhrade r.k. kostola bol postavený r. 1788. V záhrade pred r.k. kostolom stojí kamenný kríž postavený r. 1900 na pamiatku 900 ročnej minulosti národa. R.1752 boli postavené kríže na 4 koncoch obce – prícestné kríže. Pred r.k. kostolom stojí pamätník r.k. obetiam I. svetovej vojny z čiernej žuly, na ktorom je vyrytých 70 mien padlých. V parku pred kalvínskou školou  stojí pamätník kalvínskym a židovským obetiam I. svetovej vojny. Je vysoký stĺp zakončený plastikou Turula, na ktorom je vyrytých 45 mien padlých. V tomto parku stojí pamätník kalvínskym obetiam II. svetovej vojny. V r.k. cintoríne v blízkosti domu smútku je pamätník obetiam II. svetovej vojny, ktorí zahynuli v cudzej zemi. Zaujímavý je miléniový pomník na pamiatku 2000. výročia kresťanstva. Komplexu dominuje slavobrána hore v strede so zemeguľou a krížom, evokujúci aj uhorskú kráľovskú korunu. Okolo v kruhu je rozmiestnených 12 štvorcových pomníčkov z ružového mramoru, na ktorých je vyrytých 120 mien tunajších obetí II. svetovej vojny.

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Pribeta

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia
     Fotogaléria
     Databáza ponúk


     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa
 
.