.: PROFIL

Dvory a okolie – združenie obcí bolo založené dňa 6.3.2003 obcami Dvory nad Žitavou, Rúbaň, Dubník, Pribeta a Svätý Peter. V súčasnosti združenie pôsobí s členstvom obcí Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan. Záujmové združenie mikroregiónu je otvoreným dobrovoľným, nezávislým nepolitickým združením obcí, založeným v súlade s ust. § 20b a nasl. Zák. čís. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov.

Predmetom činnosti a cieľmi združenia obcí sú:
- presadzovane opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia práv obcí
- riešenie regionálnych problémov
- rozvoj efektívnej samosprávy obcí
- vytvorenie podmienok na spoločné podnikanie, na výstavbu, zveľaďovanie a prevádzku spoločných zariadení
- racionálne využitie prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy
- budovanie, resp. rekonštrukcia základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo miestnej komunikácie)
- revitalizácia odvodňovacieho systému
- iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných, športovo-turistických a pod.
- zabezpečenie dôslednej ochrany prírody a životného prostredia
- rozvoj cestovného ruchu, agro- a vidieckej turistiky, obnova dedín
- rozvíjane miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií
- ochrana a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
- rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy
- príprava na procesy európskej integrácie a účasti v nej
- udržanie obyvateľstva v obciach neustálym zvyšovaním kultúry bývania a prostredia
- vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram.

 

.
.
     NACHÁDZATE SA...
    
.: Profil

     hlavné menu:
     Úvod
     Profil
     Činnosť
     Organizačná štruktúra
     Členovia

     členovia:
      Dvory nad Žitavou
      Rúbaň
      Pribeta
      Dubník
      Nová Vieska
      Gbelce
      Jasová
      Strekov
      Svodín
      Šarkan
      Branovo
      Bešeňov
      Semerovo
      Bruty

      Bíňa 
 
.